Nhân sự

Đăng vào 01/03/2023 00:00

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Theo phân bổ biên chế hiện tại của Trường dựa trên chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, Phòng Đào tạo sau đại học gồm 06 viên chức, trong đó có 02 viên chức quản lý (Trưởng phòng, phó Trưởng phòng) và 04 chuyên viên được giao các nhiệm vụ thuộc các vị trí việc làm khác nhau nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đào tạo sau đại học.

1. Viên chức quản lý:

1.1. Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Tuyến, năm sinh: 1965; ngạch viên chức: Giảng viên chính; lĩnh vực chuyên môn được đào tạo: Luật kinh tế.

1.2. Phó Trưởng phòng: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Ngân, năm sinh: 1974; ngạch viên chức: Giảng viên cao cấp; lĩnh vực chuyên môn được đào tạo: Luật quốc tế.

2. Viên chức không giữ chức vụ quản lý:

2.1. Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy: Năm sinh: 1971; ngạch viên chức: Chuyên viên chính; lĩnh vực chuyên môn được đào tạo: Luật kinh tế.

2.2. Ths. Phạm Thị Mỹ Dung: Năm sinh: 1971; ngạch viên chức: Chuyên viên chính; lĩnh vực chuyên môn được đào tạo: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.

2.3. Ths. Nguyễn Thị Hiền: Năm sinh: 1974; ngạch viên chức: Chuyên viên; lĩnh vực chuyên môn được đào tạo: Luật dân sự và tố tụng dân sự.

2.4. TS. Đặng Kim Phương: Năm sinh: 1986; ngạch viên chức: Chuyên viên; lĩnh vực chuyên môn được đào tạo: Luật kinh tế.