Các hoạt động

Thông tin LATS của NCS Trần Thùy Linh
Đề tài: "Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay"
 
Thông tin LATS của NCS Lê Văn Đức
Đề tài : “Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động ở Việt Nam”
 
Thông báo Lễ bảo vệ LATS cấp Trường NCS Nguyễn Vinh Diện
Đề tài: “Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất”
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Tú
Đề tài: “Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại tại Việt Nam”
 
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Vinh Diện
Đề tài: “Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất”