Quy định đào tạo sau đại học

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ
HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ
 
Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng
Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng
 
Quy chế đào tạo sau đại học của Đại học Luật Hà Nội
Quy chế đào tạo sau đại học của Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục
Quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục