Hướng dẫn tham gia hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề và viết thu hoạch để tính điều kiện công nhận tốt nghiệp trong đào tạo trình độ thạc sĩ và công nhận tín chỉ trong đào tạo trình độ tiến sĩ

Đăng vào 14/12/2023 00:00