Quy định đào tạo sau đại học

Quy chế đào tạo sau đại học của Đại học Luật Hà Nội
Quy chế đào tạo sau đại học của Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục
Quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục